VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SWALLOW SCHOOL OF ENGLISH 

Změna lektora – týká se všech kurzů:

Škola si vyhrazuje právo na krátkodobou změnu lektora v případě onemocnění anebo jiných nepředvídatelných událostí.

 

 

Kurzovné je nutné uhradit nejpozději v den nástupu do kurzu. 

Školné se vrací pouze na potvrzení lékaře ze závažných zdravotních důvodů, a to ve výši 80% ze zbývající částky za neodučené hodiny!

 

Platba individuálních lekcí a lekcí soukromých skupin:

Individuální lekce je nutno uhradit v předstihu, a to minimálně 5 lekcí.

V případě frekvence lekcí 2krát za týden je minimální platba 8 lekcí.

Žádáme studenty, aby nenechali vyčerpat svůj kredit na méně než 1 předplacenou hodinu (lépe 2). Pokud se tak stane, budete upozorněni mailem nebo telefonicky a požádáni o včasné předplacení lekcí.

Pokud chcete po vyčerpání kreditu výuku skončit, prosíme Vás o tuto informaci včas, aby nedošlo k nedorozumění. Lektor pak očekává výuku a studenti se neobjeví.

 

Rušení hodin individuálních kurzů a soukromých skupin:

q     Individuální kurz i soukromá skupina je považována jako jeden celek (ať už je v kurzu či skupině jakékoli množství studentů).

 

q     Pokud zrušíte lekci minimálně 24 hodin před začátkem, lekce bude považována za tzv. včasně zrušenou a nebude Vám účtována.

 

Rušení lekce probíhá vždy přes Swallow School of English, nikoli přes daného lektora. Je to opravdu důležité, neboť lektor často na informaci o zrušení zapomene a potom zbytečně vzniká problém. Zrušit lekci můžete telefonicky či SMS na 604 220 960, písemně na mail info@swallow.cz nebo osobně na recepci školy.

 

q     V opačném případě, tedy při tzv. pozdním zrušení, Vám bude lekce účtována v plné výši tak, jako kdyby proběhla.

 

q     Pokud máte lekci ještě s dalším studentem či studenty, je možné si předat telefonní čísla, a když se jeden z Vás nemůže dostavit, zkuste se navzájem kontaktovat a domluvit. Nebo si jako skupina můžete zvolit svého mluvčího, který by vystupoval za celou skupinu. Jinak, pokud z nějakých důvodů na lekci nepřijdete, lekce běží ve sníženém počtu studentů a Vám bude účtována. (příklad: individuální skupinu tvoří 3 studenti. První i druhý se včas omluví, ovšem třetí na lekci přijde, pak za tuto lekci platí všichni tři. Neplatili by pouze v případě, že by se všichni jednotlivě včas omluvili, nebo by je najednou omluvil jeden z nich – jakožto celou skupinu).

 

q     Pokud jsou individuální nebo firemní lekce rušeny ze strany studenta více než průměrně 30% za školní rok, nemůže škola považovat takovéto lekce za pravidelné, ale spíše příležitostné. Z těchto důvodů nemůže škola po lektorovi chtít, aby blokoval pravidelně svůj čas pro tyto příležitostné lekce a student bude informován o vyřazení z rozvrhu. Budeme se samozřejmě snažit mu poskytnout příležitostné lekce v době podle časových možností školy a lektorů. V takovém případě nemůžeme zaručit pravidelně stejného lektora a vždy požadovaný den a čas studenta, vše bude muset být domluveno operativně. Chápeme naprosto pracovní a jiné vytížení některých studentů a jejich nutnosti hodiny často rušit, ale zároveň musíme respektovat čas lektorů a snažit se jim vytvořit co nejstabilnější rozvrh.

 

Nízký počet studentů v kurzu:

Naše škola otevírá třídy s určitým minimálním počtem studentů (např.: pro většinu odpoleních a večerních kurzů je to min. 6 studentů). Pokud je ve třídě menší počet studentů než 6, vyhrazuje si škola právo sloučit třídu s třídou jinou, stejné úrovně anebo lekci zkrátit v návaznosti na počet studentů. To vše samozřejmě po domluvě se studenty. Pokud jde o případ zkrácení lekce např. z 90 minut na 60 minutovou lekci, jakmile se zapíše dostatečné množství studentů, automaticky se délka lekce znovu vrátí na 90 minut.

Informace o minimálním počtu studentů pro Váš kurz naleznete na našich webových stránkách a nástěnkách ve škole.

 

Recyklování v naší škole:

Naše škola se snaží vyhnout vyhazování odpadu do běžného odpadkového koše. V každé třídě je místo na vyhození oboustranně použitých papírů a papírů, které mohou být následně použity z druhé strany. Dále v prostoru kuchyně najdete oddělené koše určené k vyhození tříděného vymytého odpadu. Je tam také myčka, do které můžete dát vymýt (např. kelímky od jogurtu, obaly od paštik apod.), sami je pak vytřídíme. Třídíme všechno: kelímky, obaly všeho druhu – od sušenek po igelitové sáčky a tašky, papír, sklo, železo, víčka od pet lahví, pet lahve, hliníková víčka od jogurtů, hliníkové obaly od energy napojů, obaly od mléka, apod. Organický odpad bohužel jde do běžného koše, který najdete též v kuchyni.

 

Žádáme studenty a rodiče studentů, aby dodržovali tento systém a pomohli nám takto ušetřit (alespoň naším podílem) tuto planetu. Jde většinou jen o pár vteřin se zamyslet, kam co vyhodit, případně z obalu vysypat drobky nebo ho dát do myčky. Považujeme i za důležité naučit tento systém děti, které do naší školy chodí.

  

Všechny naše kurzy slouží jako případná příprava na mezinárodní zkoušky.

 

GDPR – OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ (dale jen “OJÚ”)

Směrnice jazykové školy Swallow School of English a kodex chování jejích pracovníků

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) přijímá jazyková škola Swallow School tuto směrnici a kodex chování jejích pracovníků.

 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat OJÚ v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Dále prohlašuje, že údaje jsou správné a je jeho oprávněným zájmem tyto údaje shromažďovat a zpracovávat. Prohlašuje, že studenti/ klienti jsou řádně informováni o nakládání s jejich údaji.

 

Osobní údaje, které JŠ shromažďuje a zpracovává:

jméno a příjmení studentů, jejich emailovou adresu a telefonní číslo. U nezletilých výše uvedené údaje i jejich zákonných zástupů a věk dítěte, resp. rok narození pro správné zařazení do kurzu.

U vybraných kurzů (pomaturitní studium – kurz akreditovaný MŠMT) i rodné číslo za účelem poskytnutí informace pojišťovnám.

V případě letních táborů kromě výše uvedených osobních údajů také adresu bydliště, telefonní kontakt na rodiče a rodné číslo nutné pro hromadné pojištění dětí. V průběhu tábora má hlavní vedoucí a zdravotník také k dispozici dokumentaci obsahující informace o zdravotním stavu dítěte, které jsou v uzamčené místnosti a které po táboře vracíme zpět do rukou rodičů a nikde později nearchivujeme.

Rodná čísla jsou pak evidována odděleně od jména a dalších kontaktních údajů, popřípadě zašifrována ve stejném dokumentu tak, aby nebylo možné je s daným subjektem spojit.

Jiné údaje studentů: jejich docházka pouze v písemné podobě v třídních knihách, úroveň studovaného jazyka, číslo účtu, ze kterého je provedena platba kurzovného, fotografie a video z táborů a jiných akcí školy ošetřené výslovným souhlasem k jejich pořízení a zveřejnění. Dále fotografie lektorů a pracovníků JŠ na webových stránkách a informace o lektorech v jejich životopisech.

 

OJÚ jsou evidovány v elektronické podobě ve formě emailové komunikace a v tabulkách kontaktů, přehledu kurzů a plateb a v písemné podobě ve třídních knihách/ docházkových listech a jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu dokud je dotyčný studentem JŠ a na dobu nutnou pro zpětnou kontrolu údajů o platbách, apod., respektive v účetní evidenci školy po dobu vyžadovanou zákonem o účetnictví.

 

Obecná ustanovení:

1. Všichni pracovníci Jazykové školy (JŠ) jsou povinni nakládat s OJÚ studentů/zaměstnanců firem, které zpracovávají, učí, popř. tlumočí nebo pro ně překládají, v souladu se zásadami GDPR, resp. zásadami této Směrnice a vnitřními předpisy a pokyny vedení školy a podepsali Informovaný souhlas a byli poučeni o zacházení s OJÚ.

 

2. Všichni pracovníci Jazykové školy (JŠ) jsou si vědomi, že legitimním i legálním účelem zpracování OJÚ studentů/klientů  JŠ je pouze výkon práce, v žádném případě soukromá potřeba nebo jiné příkladně komerční účely: neboli účely nesouvisející s výukou,  resp. jiným předmětem spolupráce: překladem, tlumočením apod.. Taktéž tedy není možno OJÚ předat jakékoli třetí osobě/ firmě.

 

3. Všichni pracovníci Jazykové školy (JŠ) mají povinnost oznámit bezpečnostní incident: ztrátu OJÚ studentů (třídní knihy, prezenční listiny, PC s adresami apod.) JŠ. Ta posoudí rizikovost situace, oznámí studentům, popřípadě Úřadu pro ochranu OÚ.

 

4. Po skončení spolupráce s JŠ není možné, aby pracovník svévolně (tedy bez vědomí/souhlasu JŠ, resp.studenta) použil OJÚ studentů/klientů JŠ.

 

Konkrétní opatření -  Obecné zásady ochrany soukromí při činnosti jazykové školy Swallow School of English

- Třídní knihy/prezenční listiny není možno nechávat ve třídách. Je třeba je ukládat na určené místo, které je buď trvale zamčené a nepřístupné nikomu jinému než oprávněným pracovníkům JŠ anebo na určeném místě v prostorách recepce školy pod neustálým dohledem administrativních pracovníků školy/ pověřených osob.

- Všichni studenti školy jsou informováni o tom, jak je nakládáno s jejich osobními údaji, popř. údaji jejich dětí, a údaje, které jsou zpracovány JŠ a zaneseny do její evidence jsou pouze kontaktní údaje nezbytně nutné a jsou zpracovávány za účelem vedení evidence školou a dalších nezbytných provozních potřeb: zařazení do kurzu, vedení docházky lektorem – třídní kniha, testování úrovně/růstu znalostí, možnosti informování o změnách časů kurzů. Tyto informace jsou dostupné i na webových stránkách školy.

- Osobní údaje o studentech JŠ vede v elektronické podobě a písemně jen v třídních knihách. Údaje ve firemních počítačích a na serveru jsou přístupné jen vybraným osobám pod heslem na serveru školy. Server školy slouží výhradně pro firemní účely a nejsou zde žádné osobní soubory pracovníků JŠ. Heslo na tyto počítače je známé pouze oprávněným osobám.

Počítače, které slouží pro případnou potřebu lektorů školy, nemají přístup na server, na kterém jsou osobní údaje a kontakty klientů školy, ani neznají heslo. K serveru mají přístup pouze správce (vedení) a zpracovatel/ pověřená osoba (administrativa).

- Osobní údaje jsou v databázi studentů uvedeny jen po nezbytně nutnou dobu a pak pravidelně vymazávány a skartovány i v papírové podobě.

- Ve firemních telefonech jsou pouze kontakty na studenty/ firmy a dodavatele nutné v danou dobu pro potřeby komunikace s klientem nebo dodavatelem a jsou používány pouze pro účel firmy, nikoli pro soukromou potřebu pracovníků školy. I zde dochází k pravidelnému mazání kontaktů již nepotřebných. V telefonu nejsou uvedena čísla pro osobní potřebu pracovníků školy a heslo telefonu je známé jen oprávněným osobám.

- Veškeré účetní dokumenty jsou skladovány v uzamčeném prostoru, do kterého mají přístup pouze vybrané osoby, se kterými byl podepsán informovaný souhlas o bezpečném nakládání s informacemi a osobními údaji.

- Od všech studentů vždy žádáme souhlas se zasíláním obchodních sdělení firmy, tedy nabídkou dalších kurzů, příp. výukových pomůcek nebo učebnic. Souhlas obsahuje všechny náležité informace včetně možnosti kdykoli ho vzít zpět nebo ho odmítnout. Tento souhlas je doložitelný po dobu, kdy jsou údaje o studentech v evidenci školy.

- Souhlasem jsou opatřeny i fotografie lektorů v profilu školy a fotografie z různých akcí školy. Pokud jsou na fotodokumentaci akcí školy děti, je souhlas o pořízení fotografie podepsán zákonným zástupcem společně se souhlasem s jejich zveřejněním za účelem propagace školy.

- Zájemce o studium školy, který zavolá a chtěl by se přijít podívat do kurzu, žádáme o zaslání mailu tak, aby bylo prokazatelné, že se jedná o oprávněný zájem, ještě než bude jisté, že je možné ho vést v evidenci školy.

- Škola nevede databázi zájemců o práci a neuchovává údaje déle než po dobu případného výběrového řízení zaměstnanců nebo lektorů školy.

- JŠ vede docházku v písemné formě, kterou dále scanuje a uchovává v počítači po dobu účetního období jako podklad pro fakturaci.

- Emailová komunikace je uchována po dobu nezbytně nutnou pro případné řešení nesrovnalostí.

- Ztrátu veškerých dokumentů s OJÚ pracovníci okamžitě nahlásí JŠ.

 

 

JAK SI VYBRAT KURZ
Není nic jednoduššího než nás kontaktovat:
info@swallow.cz
+420 604 220 960
A nebo můžete vyzkoušet našeho PRŮVODCE

Zpracovávám...